Generalforsamling

 

 

6. oktober 2020/HB

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 29.9. 2020

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 24 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. Dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:
 2. Formandens beretning
  På grund af corona udbruddet måtte årets Generalforsamling udsættes til dette sene tidspunkt og formanden kunne desuden fortælle, at man først for nylig havde fået tilladelse til at benytte Arkivet om mandagen, hvor der max. måtte være 7 personer, så bestyrelsesmøderne er p.t. flyttet til Den gamle Smedje. Foredrag og udflugter måtte ligeledes udskydes, men man håber, at det bliver anderledes i 2021.
  I 2019 var alt normalt og der blev afholdt tre foredrag, nemlig:
  12. marts          Ole Kollerøds historie v/ Asger Berg
  20. august        Grevinden af Bagsværd v/ Arne Fogt og Flemming Bruun
  12. november  Færgefart gennem tiderne på Roskilde Fjord v/ Anne-Marie Jørgensen

  Der blev afholdt to udflugter i 2019, nemlig:
  13. april             Næstved Samler Museum med efterfølgende frokost på ”Veteran Café”
  29. november  Frederiksborg Slot               med efterfølgende frokost på ”Leonora


Samarbejdet med de øvrige historiske foreninger i Frederikssund kommune går godt, man mødes flere gange om året og udveksler erfaringer. Seneste møde var februar 2020, hvor Skibby Historiske Forening havde arrangeret et besøg på Egholm Museum. Næste fælles møde finder sted i Slangerup.

Foreningen var repræsenteret ved Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Vejle og har også haft et positivt samarbejde med Frederikssund Arkiv og Frederikssund Museum/Færgegården.

Arkivet har haft travlt med at besvare spørgsmål og registrere indkomne materialer.
 

En stor tak til arkivleder Anne-Marie Jørgensen og de mange frivillige på Arkivet og i Den gamle Smedje, hvor der gøres et stort arbejde for at holde orden i hus og have. Der blev også rettet en stor tak til Bestyrelsen.


Foreningen har fortsat tre æresmedlemmer: John Madsen, Erik Hansen og Erik Mortensen.

Vægterkorpset er i foreningens regi med udgangspunkt i Den gamle Smedje, hvor de holder Vægterstue.
Korpset i de flotte uniformer går med jævne mellemrum Vægtergang i Slangerup og ved nationale mindedage ligesom de deltager i vægtertræf andre steder i landet, senest i Lemvig i september 2020.

Så vidt formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen efter et indlæg fra Per West, der rettede en  stor ros til redaktør og medarbejdere på ”Ejegod Tidende”.

 

 1. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren kort gennemgik.
  Efter nogle spørgsmål vedr. Mindelegatet blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

   
 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

   
 3. Kontingent for året 2020
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2021:
  250 kr. pr. husstand og 200 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.
  Dette blev godkendt.

   
 4. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Punkt 6 bortfaldt, da Bestyrelsen ikke – som varsler i indkaldelsen - ansøger om frigivelse af kr. 60.000 fra hovedstolen, da man pga corona virus ikke har afholdt aktiviteter, der skal finansieres heraf.

   
 5. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jan Andersen, Karsten Andersson og Jørgen Wammen, hvor sidstnævnte ikke ønskede genvalg.
  Som nyt medlem foreslog bestyrelsen Gitte Bergendorff Høstbo
  Der var ikke andre kandidater og alle tre blev genvalgt/valgt for en 2-årig periode.

Suppleanterne:  Aase Nielsen og Susanne Havsholm, hvor sidstnævnte ikke ønskede genvalg.
Som ny suppleant foreslog Bestyrelsen Ida Louise Juul Holgersen
Der var ikke andre kandidater og de to blev genvalgt/valgt for en 2-årig periode
Revisorer: Per West blev genvalgt for en 2-årig periode
Revisorsuppleanten Bo Eldrup blev ligeledes genvalgt.
Herefter kunne man gå over til punkt

 1. Eventuelt
  Henny oplyste at Den gamle Smedje lukker for sæsonen lørdag den 31. oktober, hvor man – hvis vejret tillader det – udendørs vil servere varm kakao med hjemmebagt kage.  Et sådant arrangement holdes normalt 1. søndag i Advent, men det vil desværre ikke være mulig under den herskende pandami.


Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.
Formanden overbragte en vingave til Jørgen Wammen som tak for hans mangeårige bestyrelsesarbejde og takkede ellers for en fredelig og hyggelig afvikling af årets meget korte Generalforsamling.

 

 

Henny Bøgh             Referent
sign.
Erik Fristrøm            Dirigent
sign.

 

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 18,
3550 Slangerup
Tel.: 4735 2372

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Mandag fra kl. 9-12 og Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17

Top