Generalforsamling

Referat fra den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den
28. marts 2023 i Aktivitetshuset


Formanden v/ Gitte Høstbo bød velkommen, og her efter blev Bent Jakobsen valgt som dirigent.
Bent kunne konstatere Generalforsamlingens lovlighed, og gik videre til dagsordenen.

Claus Kuhre blev valgt som referent.
 

Punkt 2. Formandens beretning
Formanden v/ Gitte Høstbo afgav beretning (kan læses som bilag)
Beretningen gav ingen anledning til spørgsmål.


Punkt 3. Regnskab
Kasseren v/ Henny Bøgh, fremlagde foreningens regnskab.
Henny overtog kasserer jobbet i 2022, og havde som det først lagt forlagets regnskab ind under Lokalhistoriks forenings regnskab.
Henny gennemgik herefter regnskabet slavisk.
En af de store udgiftsposter er Ejegod Tidende, og så porto til dem der skal sendes med post.
Dette gav anledning til et enkelt spørgsmål fra Karen Lindgreen, der spurgte om vi vidste om alle medlemsbladene kom frem til medlemmer, via posten.?
Til det sagde Henny, at det var meget få der ikke kom frem, og så måtte vi håndbære det (hvis det altså ikke var for langt væk)
Henny henstillede endvidere til, at man huskede at melde ny adresse, når man flyttede .
Her efter blev regnskabet godkendt.


Punkt 4. Indkomne forslag
Der var et enkelt forslag om ændring af vedtægterne, fra Lokalhistorisk Forenings Bestyrelse.
Det drejede sig om §7, §8 og §11. Bestyrelsen ønskede følgende ændringer

§7 omhandlende:
Ændringer i vedtægter skal, for at være gyldige, vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Ændres til:
Ændringer i vedtægterne skal vedtages med almindeligt flertal på den ordinære Generalforsamling.

§8 omhandlende:
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer samt 3 suppleanter for bestyrelsen, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter. Funktionstiden er på 2 år. På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Ændres til:
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt 2 suppleanter for bestyrelsen, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Funktionstiden er på 2 år.
På den ordinære Generalforsamling vælges ved en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Ved en bestyrelse på 5 personer vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år og 2 i lige år, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.
Ved en bestyrelse på 3 personer vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år og 1 i lige år, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§11 omhandlende:
Opløses foreningen tilfalder dens arkivalier og formue et kulturhistorisk formål efter Frederikssund Kommunalbestyrelses nærmere bestemmelser.
Ændres til:
Opløses foreningen tilfalder dens formue et formål efter den siddende bestyrelses bestemmelse.

Dette blev godkendt ved den ordinære generalforsamling, og afventer nu en ekstra generalforsamling.
Punkt 5. Kontingent
Kontingent foreslås uændret 250,- pr husstand, og 200,- for pensionister
Godkendt


Punkt 5. Kontingent
Kontingent foreslås uændret 250,- pr husstand, og 200,- for pensionister Godkendt

Punkt 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
Bestyrelsen foreslår at der ansøges om 50.000,- til foreningens aktiviteter.
Henny kunne endvidere fortælle, at der pr 31-12-2022 står 1.063.000,-
Godkendt


Punkt 7. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Anne-Lise Kuhre, Ida Holgersen, Irene Nielsen og Henny Bøgh.
Alle blev genvalgt.
På valg som suppleanter var Helle Larsen og Jørgen Rasmussen
Helle blev genvalgt, Jørgen Rasmussen ønskede ikke genvalg, ingen andre blev valgt.
Bo Eldrup blev genvalgt som revisor
Peter Nielsen blev valgt som revisor suppleant


Punkt 8. Eventuelt
Formanden takkede Jørgen Rasmussen for de mange år i bestyrelsen og er nu Æresmedlem i Foreningen.
Jørgen Rasmussen fik overrakt et indrammet diplom samt et gavekort.

Vægterne v/ Henrik gav en tak til bestyrelsen, og gav en status fra 2022
bl.a. Sognepræst Caja’s 25. års jubilæum, Brugsuddeler Peter Nielsens afskedsreception, den nye Vægtergang, osv.

Formanden Gitte Høstbo reklamerede for 2 kommende arrangementer, foredrag med Poul Duedahl den 25. april, samt sommerudflugt den 14. maj, til Maribo egnen.

Generalforsamlingen afsluttede med et PowerPoint billede show, med dertil fortælling v/ Henny Bøgh
Der var 39 personer til generalforsamlingen inkl. Bestyrelsen.

Claus Kuhre                                  Referent

sign.

Bent Jakobsen                                                         Dirigent

sign.
 

 

BILAG:

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnens ordinære beretning for året 2022

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 1900 i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2C.

Velkommen til Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnens ordinære beretning for året 2022.

Efter sidste generalforsamling den 29. marts 2022 blev jeg valgt som ny formandinde, den første af sin art i denne forening og hurtigt herefter blev jeg kastet ind i foreningens store begivenhed - nemlig ”Foreningens 50-års Jubilæum”, som var den 10. april, men som vi afholdt i Smedens have ved åbningen - den 30. april 2022. Samtidig åbnede den fine udstilling ”Slangerup Historiske forening og byen”. Den interessante udstilling er blevet set af rigtig mange mennesker, der har kigget ind i Smedens hus i årets løb.

Ved afholdelsen af selve 50-års jubilæet den 30. april var hele dagen klædt i strålende solskin. Med en pølsevogn ved bagdøren og hyggelig sammenkomst i Smedens have siges der tak til alle de mange fremmødte borgere og børn i Slangerup, medlemmer af foreningen, venskabsforeninger, politikere, vægtere og ikke mindst vores dengang nyvalgte borgmester Tina Tving Stauning, der alle kom og gjorde dagen til noget festligt. Vi vil mindes denne dag med glæde i de næste 50 år. Også en stor tak for de mange gaver, kort og de mange flotte taler.

Foredrag

Vi har holdt 4 foredrag i år.

 

 1. 12. april Gitte Bergendorff Høstbo ”Forbrydelsens ansigt” om fortidens forbrydere på godt og ondt, krydret med pudsige og sjove anekdoter og om sin egen farfar, der kom et år i tugthus. Gitte er medforfatter på bogen af samme navn.
 2. 17. maj Peter Birkelund ”Modstands-organisationen Holger Danske”, som bl.a. hans far var medlem af. Der blev fortalt om sabotage, stikkere, likvideringer, m.m.
 3. 13. september Palle Østergaard ”Arkæologi i Jørlunde”, hvad findes der i Jørlunde og Slangerups undergrund? – Masser af skeletter…flere end vi troede. Spændende viden om hvem og hvad, der kom før os.
 4. 18. oktober Arne Woytahl ”Dødssejlerne”, om Arnes morfar, der var sømand og sejlede på de farlige dødsruter på Atlanterhavet, hvor ca. 6000 sømænd omkom under 2. Verdenskrig.

 

Åbning hver lørdag i Smedens Hus fra d. 30/4 til d. 29/10-2022

I åbningstiden om lørdagen er der altid kaffe på kanden og godt selskab. Under åbningen om lørdagen har vi haft et par større events som;

28/05 Slægtsforskning – ved du hvem du er?

23/07 Slægtsforskning - ved du hvem du er?

26-27/8 Jazzfestival på en regnfuld lørdag, mens Jazzbandet spillede i porten.

28/10 Halloween med besøg af udklædte børn og enkelte voksne. Ren uhygge.

27/11 Fejring af juletræstænding på Torvet med kage og kakao i Smedjen.

 

Søndagsture

12/6 Udflugt til den spændende Dyrhøj Vingård på Røsnæs. Danmarks største vingård, hvor vi besøgte de store vinmarker og hørte om druernes tilblivelse til drikkeklar vin. Vi spiste på den store café og alle fik vist handlet stort ind i vinbutikken. Det var vist godt vi ikke skulle igennem tolden på vej hjem. En dejlig dag med solskin og ekstra stop ved et skønt ishus – lige noget alle kunne bruge.

 

25 /9 ”I Jødernes fodspor”, besøg på Den Mosaiske Kirkegård i Møllegade, samt besøg på Jødisk Museum og spisning på Kanalcaféen ved Frederiksholms kanal samt kaffe og lagkage på Ganløse Kro.

En meget spændende tur, der overraskede os alle.

 

Erik Ejegod Tidende

Vores fine blad Erik Ejegod Tidende udkommer hver fjerde måned, med små historier om lokalsamfundet samt stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering on foreningens aktiviteter.

Vores redaktør Irene Nielsen gør et stort arbejde med opsætning af bladet samt at indhente artikler til bladet. Har du en historie du gerne vil fortælle, så send den gerne til Irene og hun vil sætte den smukt op i bladet til alles glæde.

Vægterne

En speciel tak skal lyde til vores altid søde og flittige vægtere, der gang på gang stiller op, når vi har brug for dem. Ikke mindst den 4. maj hvor vi fejrede Danmarks befrielse fra besættelsen, en fin nedlæggelse af kranse m.m. på Kirketorvet. En helt speciel nærværende oplevelse, der kun kan bevæge vores hjerter så mange år efter at frihedsbudskabet lød kl. 20:34, som det gjorde i 1945 og måske mere betydningsfuldt i dette år end førhen. Her tænker jeg på krigen i Ukraine.

 

Vægterne beriger også vores smukke by med vægtergang hver anden  onsdag (i ulige uger) året rundt.

Men i år skete der flere specielle begivenheder for vores vægtere.

 

En speciel mærkedag var den 4. januar 2023, hvor vi her i Slangerup fik vores egen vægtergang. Tænk lige… nu kan vi (Slangerup By) lægge os i ligaen med de 3 andre byer i Danmark, (Kastrup, Kalundborg og Thisted) 😊, der har en vægtergang.

 

Kører du op ad Kongensgade, så møder du, næsten på toppen, det fine skilt ”Vægtergangen” til venstre for Rådhuset. Lygten vil hænge, når vægterne går sin gang. Godt gået vægtere!

Og så jeres spændende byruller, hvor vi kan læse om stort og småt, om hvad der sker i Slangerup.

Hvilke sange I synger og hvornår I går vægtergang, om alt dette kan I også læses på vores hjemmeside og Facebookside.

 

Spillemændene

Også de dygtige spillemænd skal roses for deres dejlige sang og spil i Smedens Hus hver fredag. Det er altid en fornøjelse at I også stiller op, når vi skal holde fest i Smedens hus og have. Tak for det.

 

Minibyen

En tak til Minibyen skal lyde – her har vores forening også et godt samarbejde med. Vi kan slet ikke vente til at Minibyen bliver fyldt med alle Slangerups gamle huse.

 

Arkivet

25/8 Fællesmøde med arkivar Anne Marie, ”Hvordan kan vi bruge hinanden og hvor er hvad?”.

Vi støtter op omkring arkivet med frivillige, men kunne godt ønske at der var flere personer, som ville være med i det historiske arbejde på arkivet.

 

Nytårskur

20. januar holdt vi nytårskur for frivillige m.fl. af foreningen.

De frivillige af vores hus gør et stort stykke arbejde, som vi værdsætter så utroligt meget. Uden jer havde vi ikke den flotte have, hvor vi samles, når vi kan, samt den løse vedligeholdelse og oprydning og rengøring af Smedens Hus m.m. En stor tak til jer for det store arbejde.

Vi kunne sagtens bruge flere frivillige til hjælp med græsslåning, grenklipning m.m. Så meld jer gerne – det er hyggeligt at være sammen. Der er altid kaffe på kanden når vi mødes og lidt kage - hvis Jan altså ikke har spist det hele 😊

Hjemmeside og facebookside

Vores hjemmeside funger fint. Irene styrer denne, lægger flittigt nyheder op, når vi får sådanne. Det er mit indtryk at denne bruges flittigt. Også en tak til Grethe som i ny og næ er Irene behjælpelig med denne.

Vores Facebook besøges også flittigt af mange, giv den gerne et like, så kommer vi bredere ud i by og land.

 

Bestyrelsesmøder og bestyrelsen

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen er noget af en flittig bestyrelse, bestående af mange ildsjæle. I skal alle have en stor tak for at gøre et stort arbejde i vores forening.

Vi har livlige bestyrelsesmøder med megen snak – løst som fast og nye ideer kommer ofte på bordet.

Vi vil nogle gange mere end vi kan overkomme.

En stor tak skal lyde til hele bestyrelsen.

 

Til Sidst

Til sidst en stor tak skal lyde til vores nuværende dirigent Bent Jacobsen og vores revisor Bo Eldrup.

 

Det var en trist nyhed, som vi fik i begyndelsen af januar 2023, da vi erfarede at vi havde mistet vores tidligere trofaste dirigent igennem flere år Erik Fristrøm… Æret være hans minde.

 

Af Formandinden

Gitte Bergendorff Høstbo

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling
3. maj 2023 kl. 19.00

Til stede fra bestyrelsen: Anne-Lise, Ida, Gitte, Henny, Irene, Jan
Afbud: Karsten, Helle J., Helle L.
Antal deltagere: 49 (inkl. bestyrelsen)
Referent: Ida Holgersen

 

REFERAT

 1. Valg af dirigent

Bent Jacobsen vælges.

Dirigenten indleder med at konstatere at forslagene til vedtægtsændringer er varslet rettidigt.

 1. Vedtægtsændring

 Henny fra bestyrelsen gennemgik forslagene til vedtægtsændringer under §7, §8 og §11.

 • § 7 sættes til afstemning.
 1. stemte for, 1 stemte imod. Ændringen vedtages.

Anne-Lise fra bestyrelsen foreslog at ved nedlæggelse af foreningen skal dette vedtages over 2 generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær. Dette tages med som forslag til vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

 • § 8 sættes til afstemning.

49 stemte for. Ændringen vedtages.

 

 • § 11 sættes til afstemning.
 1. stemte for. Ændringen vedtages.

Et medlem foreslog at teksten blev omformuleret, så formålet (som foreningens formue gives til, i tilfælde af opløsning af foreningen) præciseres.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ida Holgersen, referent:                                                                      Bent Jacobsen, dirigent:

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top