Generalforsamling

30. marts 2022/HB

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen den 29.3. 2022

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 38 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. Dagsordenen til punkt

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som oplæste dagsordenens punkt 2 som følger:

   
 2. Formandens beretning
  På grund af corona udbruddet blev Generalforsamling sidste år udskudt til den 31. august 2021, men nu er vi heldigvis tilbage og kan afholde Generalforsamling i henhold til vedtægterne i marts måned.
  I 2021 blev der afholdt to foredrag, nemlig:
  26.10. ”Indvandring i Danmark” v/Ole Schramm
  30.11. ”Heraldikkens verden”     v/Ronny Andersen
  Der blev afholdt en udflugt i 2021, det skete den 10.10., hvor turen gik til en guidet rundvisning på Christiansborg Slot med efterfølgende frokost i Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg.
  I smedehuset har der været en udstilling om Kaj Skjødt Pedersen og i forbindelse med jazzfestivalen var der mange besøgende.
  Slangerup Vægterkorps modtog årets Kulturpris ledsaget af en check på kr. 15.000.
  Formanden rettede herefter en stor tak til den øvrige bestyrelse, suppleanter, revisorer og de mage frivillige på Arkivet.
  Nævnt blev også foreningens tre æresmedlemmer: John Madsen, Erik Hansen og Erik Mortensen.
  Foreningen fylder 50 år den 10. april og dette bliver fejret den 30. april, når Deen gamle Smedje åbner sæsonen kl. 10, hvor borgmester Tina Tving Stauning klipper den røde snor over. Til stede vil også være udvalgsformand Michael Tøgersen og næstformand Jesper Wittenburg samt formændene i de øvrige historiske foreninger i kommunen samt repræsentanter fra Frederikssund Museum/Færgegaarden.
  Der vil i dagens anledning blive udleveret et jubilæumstidsskrift.
  I år er det 25 år siden Slangerup gamle kommune gav os brugsretten over Den gamle Smedje til udstillinger, møder i huset og hygge i haven. Foreningen håber, at vi fortsat bevarer brugsretten til dette dejlige sted.
  Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer.

   
 3. Regnskabet fremlægges
  Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren kort gennemgik.
  Regnskabet godkendt af forsamlingen.

   
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

   
 5. Kontingent for året 2023
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2023:
  250 kr. pr. husstand og 200 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand. Dette blev godkendt.
 6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat
  Bestyrelsen ansøger iflg. Vedtægterne om kr. 50.000 til foreningens aktiviteter.
  Dette blev godkendt.

   
 7. Valg til bestyrelsen
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Jan Andersen, Karsten Andersson, Gitte Bergendorff Høstbo og Torben Møller, sidstnævnte ønskede at udtræde af bestyrelsen, mens de øvrige tre var villige til genvalg og også blev valgt.
  Som nyt medlem foreslog bestyrelsen Anne-Lise Kuhre, der blev valgt.
  Da formanden, Jens Lindgreen, ønskede at udtræde af bestyrelsen accepterede suppleanten, Ida Holgersen at indtræde i bestyrelsen. Dette blev godkendt af forsamlingen. Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

  Suppleanterne:  Aase Nielsen og Ida Louise Juul Holgersen
                             Aase Nielsen udtræder og Ida Holgersen er nu indgået i bestyrelsen,
                             så der skulle vælges 2 nye suppleanter og følgende stillede op:
                             
  Helle Larsen
                             Helle Jepsen
  Begge blev valgt uden modkandidater.

  Revisorer: Per West blev genvalgt for en 2-årig periode

   
 8. Eventuelt
  Til slut fik afgående formand, Jens Lindgreen og afgående kasserer, Torben Møller hver overrakt et flot diplom, der viste, at de fra nu af var æresmedlemmer af foreningen. Aase Nielsen fik overrakt en smuk buket med tak for hendes tid som suppleant i bestyrelsen.
  Herefter bad revisor Per West om ordet for at meddele, at han og den anden revisor Bo Eldrup fandt det noget forvirrende med de tre regnskaber og anmodede om et møde med den nye kasserer hhvs. den nye bestyrelse for at finde en mere overskuelig måde. Dette blev taget til efterretning.
  Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.
  Formanden takkede dirigenten for hans ledelse af Generalforsamling og ønskede den nye bestyrelse god vind fremover.

  Henny Bøgh             Referent
  sign.​​​​​​​
  Erik Fristrøm            Dirigent
  ​​​​​​​
  sign.

 

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 23,
3550 Slangerup
Tel.: 2099 5435

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17
Tel.: 4735 2372

Top