Generalforsamling

Referat af den ordinære generalforsamling i Lokalhistorisk
Forening for Slangerupegnen den 27.3. 2018

Mødet blev afholdt i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2c med deltagelse af 44 medlemmer inkl. bestyrelsen. Foreningens formand, Jens Lindgreen bød velkommen og fortsatte iflg. dagsordenen til punkt:

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Fristrøm, der påtog sig hvervet. Han kunne bekræfte, at formalia vedr. varsling og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse var overholdt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Formandens beretning

Året 2017 har været endnu et godt og spændende år for vores forening.

Vi har i årets løb fået en del nye medlemmer og har p.t. ca. 300 husstande som medlemmer.
En del effekter er indleveret bl.a. en char-á-banc til smedehaven, hvilket formanden takkede for.
Der har været en stor aktivitet på Arkivet, med mange forespørgsler på uddybende oplysninger om familiemedlemmer og om Slangerups historie.

Arkivet fik i januar 2017 besøg af Slangerup Rotary Club, som blev informeret om arbejdet på stedet.

Den 9. august kom Freja Qvist Krogvig og hendes familie for at høre om Kratmølleskoven, hvor hun i 1994 fik opkaldt et træ efter sig Frejas Eg som omtalt i Ejegod Tidende nummer 3 i 2017.

En stor tak til arkivleder Anne-Marie Jørgensen, Erik Mortensen, Erik Hansen, vor redaktør af Ejegod Tidende samt af den nyligt udsendt guide til seværdigheder i Slangerup, Irene Nielsen,
Efter Ole Henrikssons bortgang i oktober 2016, har foreningen fået en ny interviewer/skribent til Ejegod Tidende, Karen Sinding Cristoffersen, også en stor tak for dette flotte arbejde,
Karsten Andersson samt ”klippedamerne” Else Marie Gindrup og Aase Nielsen.
Vor kasserer Torben Møller har styret økonomien med fast og sikker hånd, mange tak for det.

Alle har ydet et kæmpe indsats for at undersøge og besvare mange indkomne spørgsmål og sørget for, at vor forening fungerer til glæde for alle, der har interesse i byens historie

Smedjen har gennem året haft mere end 2.000 besøgende i åbningstiden.

Mange har besøgt Smedjen under jazzfestivalen i august. Smedjen har også være brugt til  ”Sommer-aktiviteter for børn”, hvor ca. 100 børn og voksne legede, vaskede tøj på gammeldags manér og forsøgte sig som smedesvende.

De private dagplejere fra Slangerup holdt deres årlige udflugt til Smedjen, hvor de kom med flot udsmykkede barnevogne, mens spillemændene spillede op og børnene dansede og morede sig.

To grupper af ældre fra et dagcenter i Stenløse kom også forbi og hyggede sig med kaffe i de gamle stuer.

Året sluttede med juleåbent 1. søndag i advent og med deltagelse i ”Kirkens julekalender” den 17. december med servering af varm kakao og klejner for ca. 130 personer. Der var musik i huset og ild i essen.

En stor tak til Henny Bøgh, Jan Andersen, Kaj Noppenau, Jørgen Rasmussen og de øvrige personer, der har hjulpet til med at gøre stedet til det fredfyldte aktiv, det er.

Der har i årets løb været udstillinger i smedehuset, den seneste under navnet ”Tilbage til 20-erne”.

Vægterkorpset er i vort regi og dets medlemmer er til stede, når der er specielle arrangementer i byen.

Arven fra Knud Larsens døtre

” Inger og Birthe Larsens Mindelegat” er stadig efter fundatsens regler investeret i værdipapirer. Årets afkast gør det muligt at arrangere udflugter, foredrag og udsende ”Ejegod Tidende” 4 gange om året.

I årets løb har der været flere foredrag:

31. januar, hvor Kim Greiner fortalte om ”Dansk Vestindien før og nu” i anledning af 100-året for salget af øerne til USA.

4. april med Peter Armfelt, som fortalte om skoleskibet Georg Stage.

31. oktober, hvor Flemming Jerk fortalte om Gjorslev Herregård, et gods vi besøger den 13. maj 2018.

Det seneste foredrag fandt sted den 20. marts i år, hvor museumsinspektør og arkæolog Palle Østergaard Sørensen fra Frederikssund Museum, Færgegården

der fortalte om udgravninger og fund i lokalområdet.

Nævnt blev også årets udflugter med bus:

7. maj Besøg i Bjørn Wiinblads hus og en tur på Dyrehavsbakken.
17. september til Ballerup

Museum efterfulgt af en sejltur i Københavns havn.

På begge ture var Foreningen vært ved en frokost til deltagerne.

Udstillingen ”Mennesker og Fjord” på Frederikssund Museum, Færgegården besøgte vi den 30. januar i år, hvor museumsinspektør Naomi Pinholt var guide. Vi blev efterfølgende trakteret med kaffe og kage.

Vi har desværre mistet et af vores æresmedlemmer, Tage Poulsen, som gik bort den 22. februar i år, få dage før sin 88 års fødselsdag.
Han var formand for foreningen fra 1990 til 2007 og var en meget dygtig og aktiv person, som gjorde sit til at Slangerups historie blev kendt viden om.
Vores nuværende æresmedlemmer er:
Erik Hansen, Erik Mortensen og John Madsen.

En anden energisk person i vores forening, Agnes Lund mistede vi den 27. februar i år, hun blev 88 år.
Hun var meget aktiv på Arkivet og i Smedjen, hvor hun tidligere var en stor hjælp ved opsætning af udstillingerne.

Æret være deres minde.

Til orientering blev nævnt det positive samarbejde med de øvrige historiske foreninger i kommunen: Skibby, Jægerspris og Frederikssunds historiske foreninger samt med Minibyen.

Dansk Lokalhistorisk Forening fejrede 50 års jubilæum og i den anledning var vores forening repræsenteret i Frederikshavn fra den 31. marts til den 2. april 2017.

Den 29. september afholdtes ”Frivillig Fredag” i Kulturhuset Elværket, hvor vi deltog med bogsalg og information om vores forening. Jørgen Wammen og hans spillemænd underholdt.

Formanden sluttede med en stor tak til bestyrelsen, revisorerne, Jørgen Barslev og Per West, alle hjælpere og medlemmer samt alle, der gør det muligt at få foreningen til at fungere optimalt.

Så vidt formandens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

3. Regnskabet fremlægges

Det fremlagte regnskab var delt op i regnskab for foreningen, for forlaget og for Mindelegatet. De to sidstnævnte regnskaber er udfærdiget af en ekstern revisor og forsamlingen skulle kun tage stilling til regnskabet for Lokalhistorisk Forening, som kassereren gennemgik med en tilhørende forklaring til de enkelte punkter.

Regnskabet blev herefter godkendt. Den ligeledes fremlagte resultatopgørelse blev taget til efterretning.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Kontingent for året 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså i 2019:
200 kr. pr. husstand og 150 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand.

6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat

Bestyrelsen ansøgte iflg. vedtægterne om 50.000 kr. til foreningens aktiviteter, hvilket var 10.000 kr. mindre end i foregående år. 30.000 kr. skal bruges af forlaget og 20.000 kr. tillægges foreningens kassebeholdning.  

7. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Jan Andersen, Karsten Andersson og Jørgen Wammen, der alle var villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater og alle tre blev genvalgt.

Suppleanterne: Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og Aase Nielsen var på valg, alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater og alle tre blev valgt for en periode på 2 år.
Valg af 2 revisorer: Jørgen Barslev og Per West blev valgt for en periode på 2 år.
Revisorsuppleanten: Bo Eldrup blev ligeledes valgt for en periode på 2 år.

8. Eventuelt
Der blev spurgt, hvor pengene, der blev overført fra Mindefonden kom fra og hertil blev oplyst, at det drejede sig om afkast fra værdipapirerne i fonden.

Dirigenten, Erik Fristrøm, kunne takke for god ro og orden og trække sig tilbage fra dirigentposten og overlade ordet til Jens Lindgreen for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede for en fredelig og hyggelig afvikling af årets Generalforsamling.

Efter en kort pause fremviste Henny Bøgh et lille power point med billeder fra foreningens
dflugter og  aktiviteter i 2017 samt lidt løst og fast fra årets gang i Den gamle Smedje.

Henny Bøgh             Referent
sign.
Erik Fristrøm            Dirigent
sign.

Kontakt os

Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen

Kongensgade 18,
3550 Slangerup
Tel.: 4735 2372

info@slangeruphistoriskforening.dk

Historisk Forening holder åbent på Arkivet, Kongensgade 18:
Mandag fra kl. 9-12 og Torsdag fra kl. 13-17
Arkivets leder er på Arkivet: Torsdag fra kl. 13-17

Top